-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
นางสาวลัดดา สหาวัตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ช่องทางการติดต่อ

นางสาวเพยาว์ ยิ้มละมัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

ช่องทางการติดต่อ

นายภิญโญ เข็มปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ช่องทางการติดต่อ

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง