นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์
นายก อบต.บางยี่โท

ช่องทางการติดต่อ

นายประสิทธิ์ สืบตระกูล
รองนายก อบต.บางยี่โท คนที่ 1

ช่องทางการติดต่อ

นายเมษา สุขราชกิจ
รองนายก อบต.บางยี่โท คนที่ 2

ช่องทางการติดต่อ

นางเสาวลักษ์ แตงทอง
เลขานายก อบต.บางยี่โท

ช่องทางการติดต่อ