นายภิญโญ เข็มปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายวราวุฒิ เหล่าประเสริฐศิริ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
นางสาวศิรินทรา สนธิหอม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกัญญารัตน์ ฤกษ์ประสูตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน