นางสาวเพยาว์ ยิ้มละมัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชุติรดา ยูรักคุณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวหนึ่งฤทัย สุขนัยกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพรศิริ สุขสุโฉม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธันยพร แซ่เซียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภารัตน์ จิตต์นพรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัชพล สุขสุแดน
พนักงานจ้างเหมาบริการ