-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเฉลิมพล อยู่เกตุ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจีนะ วิถีไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นิติกร
นายสุขสันต์ โคตมี
นักวิชาการศึกษา
นายไพฑูลย์ สืบรักษาตระกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศันสนีย์ ธีระโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุนิสา นิรพาธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัญญาภัค ฤทธิวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสำราญ บุตรน้ำเพ็ชร
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญช่วย อ้นใจธรรม
คนงานทั่วไป
นายอนันต์ สนใจ
คนสวน
นางเฉลา เมืองงาม
แม่บ้าน
นางสาวนิริพร หอมเนียม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวชลดา โภชชงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
.
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางมนเทียร มงคลทรง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านใน
นางยุพิน อินทรธุ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านใน
นางตาวัน กิจพงษ์ศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดหน้าต่างใน
นางศิริญาณี ตองอ่อน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดหน้าต่างใน
นางนิภา โภชชงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บางยี่โท
นางสาวยุพา จิตขันธี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ช่างเหล็ก
นางทวีพร ฤกษ์มุณี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ช่างเหล็ก
นางจิตราภรณ์ สินมาก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุทธิศักดิ์ สายสิงห์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณรงศักดิ์ บุรีงาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายทินกร อรุณวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศราวุฒิ อรรถสมุทร์
คนงานประจำรถน้ำ
นายกิตติ เรืองเดชวราธร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมพร งามดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ