ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
     
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   
 

เนื้อที่

 

            ประมาณ 37.76 ตารางกิโลเมตร (23,600 ไร่)
ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท)

ทิศเหนือ จรดตำบลน้ำเต้า ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ทิศใต้ จรดตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ทิศตะวันออก จรดตำบลบ้านกลึง ตำบลแคออก   ตำบลกระแชง  
ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ทิศตะวันตก จรดตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร ตำบลสามตุ่ม และตำบลบางนมโค   อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
       
                            
จำนวนหมู่บ้าน 22 หมู่
            จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ทั้ง 22 หมู่บ้าน ได้แก่
                        ตำบลบางยี่โท
                        1. หมู่ที่ 1          บ้านข้างวัด
                        2. หมู่ที่ 2          บ้านเกาะกลาง
                        3. หมู่ที่ 3         บ้านเกาะหลวง
                        4. หมู่ที่ 4          บ้านหัวโคก
                        5. หมู่ที่ 5          บ้านหัวโคก
                        ตำบลหน้าไม้
                        1. หมู่ที่ 1          บ้านหน้าไม้
                        2. หมู่ที่ 2          บ้านหน้าไม้
                        3. หมู่ที่ 3          บ้านหน้าไม้
                        4. หมู่ที่ 4          บ้านหน้าไม้
                        ตำบลช่างเหล็ก
                        1. หมู่ที่ 1          บ้านช่างเหล็ก
                        2. หมู่ที่ 2          บ้านช่างเหล็ก
                        3. หมู่ที่ 3          บ้านโคกช่างเหล็ก
                        4. หมู่ที่ 4          บ้านโรงหลวง
                        ตำบลแคตก
                        1. หมู่ที่ 1          บ้านน้ำมนต์
                        2. หมู่ที่ 2          บ้านน้ำมนต์
                        3. หมู่ที่ 3          บ้านแคตก
                        4. หมู่ที่ 4          บ้านท่าควาย
                        5. หมู่ที่ 5          บ้านท่าควาย

ตำบลห่อหมก

                        1. หมู่ที่ 1          บ้านบ้านใน
                        2. หมู่ที่ 2          บ้านบ้านกลาง
                        3. หมู่ที่ 3          บ้านย่านตาเขียว
                        4. หมู่ที่ 4          บ้านขุนจ่า
ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบล   (แสดงจำนวนเทศบาล และสุขาภิบาลในตำบล)
            - จำนวนเทศบาล             -           แห่ง        (ระบุชื่อ)
            - จำนวนสุขาภิบาล           -           แห่ง        (ระบุชื่อ)
ประชากร
            ประชากรทั้งสิ้น                6,946    คน
            แยกเป็นชาย                   3,376    คน
            แยกเป็นหญิง                  3,570    คน
            มีความหนาแน่นเฉลี่ย        186 / ตารางกิโลเมตร
 
ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

 

จำนวนราษฎรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

 

 

 


ตำบล

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวน

หลังคาเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

 

บางยี่โท

 

 

 

2

3

4

5

 

บ้านข้างวัด

บ้านเกาะกลาง

บ้านเกาะหลวง

บ้านหัวโคก

บ้านหัวโคก

 

84

64

148

117

47

(460)

    

        118

        118

        246

        211

  82

(775)

 

146

120

258

207

83

(814)

 

264

238

504

418

 165

(1,589)

 

หน้าไม้

 

1

2

3

4

 

บ้านหน้าไม้

บ้านหน้าไม้

บ้านหน้าไม้

บ้านหน้าไม้

 

41

65

58

76

(240)

 

81

101

138

113

(433)

 

91

97

139

 97

(424)

 

172

198

277

 210

(857)

ช่างเหล็ก

 

1

2

3

4

 

บ้านช่างเหล็ก

บ้านช่างเหล็ก

บ้านโคกช่างเหล็ก

บ้านโรงหลวง

 

57

74

64

198

(393)

 

107

131

153

354

(745)

 

130

140

155

382

(807)

 

237

271

308

 736

(1,552)

 

แคตก

 

 

 

1

2

3

4

5

 

บ้านน้ำมนต์

บ้านน้ำมนต์

บ้านแคตก

บ้านท่าควาย

บ้านท่าควาย

 

35

32

68

47

254

(436)

      

         75

         73

        114

         84

 238

(584)

 

90

67

140

99

239

(635)

 

165

140

254

183

        477

     (1,219)

ห่อหมก

 

1

2

3

4

 

บ้านใน

บ้านกลาง

บ้านย่านตาเขียว

บ้านขุนจ่า

 

140

138

93

219

(590)

 

227

266

162

184

(839)

 

259

262

178

191

(890)

 

486

528

340

375

(1,729)

 

รวม

ตำบล

รวม

22 หมู่บ้าน

2,119

3,376

3,570

6,946

 


 

**ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนอำเภอบางไทร  ณ  เดือนมิถุนายน  2558

 

 
สภาพเศรษฐกิจ
            อาชีพ
            ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ
รับจ้าง และค้าขาย ตามลำดับ
            อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูกได้แก่ ข้าว ไม้ผล เช่น   มะม่วง มะพร้าว ฝรั่ง ชมพู่   พืชไร่   เช่น ข้าวโพด พืชผัก เช่น แตงกวา   คะน้า
กวางตุ้ง มะเขือ ถั่วฝักยาว มันเทศ พริก ผักชี ต้นหอม บวบ ฯลฯ      
            ด้านอุตสาหกรรม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท มีโรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่
            1. บริษัทเบียร์ทิพย์ บริเวอร์รี่ (1991 ) จำกัด
            2. บริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด
            3. บริษัทเอส เจ

            หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่  1 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก  3 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง
- บ้านจัดสรร  1 แห่ง

 

การศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง
- ห้องสมุด 1 แห่ง
- ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล  1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
- ศูนย์บริการและถ่ายทอด    

 

                        
           
เทคโนโลยีการเกษตร

ประจำตำบล 5 แห่ง
     
                                                  
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด 8 แห่ง
- ศาลเจ้า  - แห่ง
                                                             
                                                      

สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 6 แห่ง
- สถานพยาบาล 1 แห่ง
                     
                                                
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- จุดตรวจของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางไทร 1 แห่ง
               

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ , ลำห้วย - สาย
- บึง , หนองและอื่น ๆ - แห่ง
- แม่น้ำ 1 สาย
- คลอง  39 สาย

 

 
การบริการขั้นพื้นฐาน
            การคมนาคม
            การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็น
ถนนคอนกรีต และพื้นที่เกษตรกรรมบางแห่งยังเป็นถนนดิน หรือถนนลูกรัง ถนนจากตำบลไปอำเภอเป็นถนนคันคลองชลประทาน เป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง บางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ และทรุดตัวทำให้การเดินทางไม่ค่อยสะดวก

 

            การโทรคมนาคม

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   31 ตู้ (ใช้การไม่ได้)
     
                                 
            การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 22 หมู่บ้าน
     
                                     
            - จำนวนประชากรและครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 21 ครัวเรือน เนื่องจากอยู่ไกลพื้นที่การให้บริการ
 

            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อโยก - แห่ง
- ถังเก็บน้ำฝน 1 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง

 

 
           
ข้อมูลอื่น ๆ        

            มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน
1 รุ่น 150 คน
- อปพร. 
2 รุ่น 49 คน
                                                
                                                          
 
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567