-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายมนัส เหมือนโสภา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายภัทรเดช กาญจนารมย์
พนักงานจ้างทั่วไป