วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   
 

 "องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เป็นเมืองน่าอยู่ มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุดมสมบรูณ์ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง มีการบริหารจัดการ การเมือง การปกครอง ตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น"

 
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2567