นายชาลี อรุณวรรณ์
ประธานสภา อบต.บางยี่โท
นางวันดี ภูริเสถียร
รองประธานสภา อบต.บางยี่โท
นายวิชาญ จิตสาลี
เลขานุการสภา อบต.บางยี่โท
นายยุทธนา แก้วมณี
สมาชิก หมู่ 1 ต.บางยี่โท
นายอภิเชษฐ์ แก้วมณี
สมาชิก หมู่ 2 ต.บางยี่โท
นายบุญเสริม สุริยนต์
สมาชิก หมู่ 3 ต.บางยี่โท
นายสันติศักดิ์ ทรงเจริญ
สมาชิก หมู่ 4 ต.บางยี่โท
นางเกษร สืบตระกูล
สมาชิก หมู่ 5 ต.บางยี่โท
นายสมชาย ชูศรี
สมาชิก หมู่ 1 ต.หน้าไม้
นายกนก สุขราชกิจ
สมาชิก หมู่ 2 ต.หน้าไม้
นายกฤชทร เดชาประเสริฐ
สมาชิก หมู่ 3 ต.หน้าไม้
นางสาวนุชนารถ แซ่วุ้น
สมาชิก หมู่ 4 ต.หน้าไม้
นายธนู สุขสมโภชน์
สมาชิก หมู่ 1 ต.ช่างเหล็ก
นางสาวระพีพัฒน์ โตวงษ์
สมาชิก หมู่ 2 ต.ช่างเหล็ก
นายอรัญ บุบผาพันธ์
สมาชิก หมู่ 3 ต.ช่างเหล็ก
นางอำนวย แสงบุญนำ
สมาชิก หมู่ 4 ต.ช่างเหล็ก
นางจารุวรรณ กลิ่นระรื่น
สมาชิก หมู่ 1 ต.แคตก
นายอำนวย สุขสมจิตร
สมาชิก หมู่ 2 ต.แคตก
นายศรันยู วงศ์สุขชัยกิจ
สมาชิก หมู่ 3 ต.แคตก
นายนรินทร์ สุขวุฒิกิจ
สมาชิก หมู่ 4 ต.แคตก
นายวิชาญ จิตสาลี
สมาชิก หมู่ 1 ต.ห่อหมก
นางสาวศุภากร สมุทร์จินดา
สมาชิก หมู่ 2 ต.ห่อหมก
นายศราวุฒ ชัยขรรค์
สมาชิก หมู่ 4 ต.ห่อหมก