ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
   
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
**********************************
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท มีความประสงค์ต้องการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑.๑. มีสัญชาติไทย
๑.๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๑.๓. มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
๑.๔. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
๑.๖. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
๑.๗. ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรมในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม
๒. สิทธิ์และประโยชน์ของผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๒.๑. แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๒.๒. ใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
๒.๓. ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้
๔.๑  ใบสมัคร
๔.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่น ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔.๕  หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
๕. สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๗๘ ๕๐๓๓ 
๖. การประกาศรายชื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โทจะประกาศรายชื่อ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท และทางเว็บไซต์ www.bangyeetho.go.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ วันที่ ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

 

   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ img08648.pdf_090524_152137.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 1.4._0_090524_152137.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2567