ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางยี่โท เรื่อง กําหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ พ.ศ.2567
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางยี่โท
เรื่อง กําหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ พ.ศ.๒๕๖๗
    ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางยี่โท อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อให้เกิดเหตุรําคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้บริเวณพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางยี่โท อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ
ข้อ ๒ ให้แหล่งกําเนิดดังต่อไปนี้ เป็นแหล่งก่อเหตุรําคาญ ในพื้นที่ตามข้อ ๑
๒.๑ การเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาหญ้า เผาต่อซังข้าว เผาอ้อย เผาขยะมูลฝอย และเผาวัสดุ ทางการเกษตร เป็นต้น เว้นแต่ การเผาวัสดุในพิธีกรรมตามจารีตประเพณี
๒.๒ การดําเนินการอันก่อให้เกิดฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด
ข้อ ๓ ให้ผู้ก่อเหตุรําคาญตามข้อ ๒ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันและระงับเหตุรําคาญ ดังนี้
๓.๑ ห้ามเผาในที่โล่งในพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ ได้แก่ การเผาอ้อย เผาตอซังข้าว เผาขยะมูลฝอย และการเผาวัสดุทางการเกษตร หรือการดําเนินการอันก่อให้เกิดฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด
๓.๒ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลแหล่งก่อเหตุรำคาญตามข้อ ๒ รายงานผลการดําเนินงานตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ภายใน ๗ วัน
ข้อ ๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางยี่โท และบริเวณที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุรําคาญรับทราบแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2567