* ระบบอ่านและเก็บข้อมูล e-GP จากส่วนกลาง *

หมายเหตุ : อ่านและเก็บข้อมูลตามที่ e-GP กำหนด คือ 12.01 - 15.59 และ 17.01 - 08.59 (ถ้าเปิดโปรแกรมค้างไว้ ระบบจะอ่านและเก็บข้อมูลอัตโนมัติทุกๆ 5 นาที)

ประเภทประกาศ : P0 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ..ไม่พบข้อมูล..

ประเภทประกาศ : ๑๕ - ประกาศราคากลาง   ..ไม่พบข้อมูล..

ประเภทประกาศ : B0 - ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   ..ไม่พบข้อมูล..

ประเภทประกาศ : D0 - ประกาศเชิญชวน   ..ไม่พบข้อมูล..

ประเภทประกาศ : W0 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   ..ไม่พบข้อมูล..

ประเภทประกาศ : D๑ - ยกเลิกการประกาศเชิญชวน   ..ไม่พบข้อมูล..

ประเภทประกาศ : W๑ - ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   ..ไม่พบข้อมูล..

ประเภทประกาศ : D๒ - เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน   ..ไม่พบข้อมูล..

ประเภทประกาศ : W๒ - เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   ..ไม่พบข้อมูล..


..คลิกไปหน้าหลัก..